Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Coördinatoren: medewerkers van Opdrachtgever die worden aangewezen voor de communicatie met CAS en in dat kader een opleiding zullen volgen.
Diensten: de diensten van CAS zijn, niet limitatief: de exploitatie van producten en diensten op het gebied van scanning, Optical Character Recognition (OCR) en documentmanagement.
Gebrek: het niet functioneren van de Programmatuur conform de meegeleverde gebruikersdocumentatie.
Gebruik: gebruik van de Programmatuur zoals omschreven in de Overeenkomst.
Gebruikers: personen bij Opdrachtgever die de Programmatuur gebruiken.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die CAS Quality Control B.V. als wederpartij bij een Overeenkomst van opdracht accepteert.
Overeenkomst (van opdracht): de overeenkomst tussen CAS en Opdrachtgever(s), inclusief alle Bijlagen.
Partij(en): CAS Quality Control B.V. (CAS) en / of Opdrachtgever.
Programmatuur: alle Programmatuur met bijbehorende documentatie en de daarop rustende rechten van intellectuele eigendom van CAS, als zijnde onderwerp van de Overeenkomst.
Release: een update van de Programmatuur binnen een specifieke versie van de Programmatuur, waarin eventuele Gebreken zijn hersteld en/of nieuwe of herziene functionaliteiten zijn opgenomen.
Versie: iedere versie van de Programmatuur die van tijd tot tijd door CAS wordt vrijgegeven en waarin de voorafgaande Releases zijn verwerkt en/of waarin nieuwe of herziene functionaliteiten zijn opgenomen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, leveringen van Diensten en facturen door/van CAS en op alle Overeenkomsten van opdracht tussen CAS en Opdrachtgever, alsmede op elk verzoek van Opdrachtgever tot levering van Diensten, ongeacht of er een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen tussen CAS en Opdrachtgever.
b) Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door CAS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
c) Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt Opdrachtgever tevens in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten van opdracht en op alle vervolg - en aanvullende Overeenkomsten van opdracht tussen CAS en Opdrachtgever.

ARTIKEL 3 OPDRACHT
a) ledere Overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand indien en zodra CAS de inhoud van de Overeenkomst van opdracht na ontvangst van een opdracht van Opdrachtgever (mondeling dan wel schriftelijk, email daaronder nadrukkelijk begrepen), uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt, hetzij, indien dat eerder is, als CAS begint met de uitvoering van de met Opdrachtgever overeengekomen Diensten. Met de totstandkoming van de Overeenkomst van opdracht, verplicht Opdrachtgever zich onvoorwaardelijk tot volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
b) ledere Opdrachtgever staat er voor in rechtsgeldig bevoegd te zijn om Overeenkomsten van opdracht te sluiten met CAS.

ARTIKEL 4 MEERDERE OPDRACHTGEVERS
Wanneer een Overeenkomst van opdracht met CAS wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers, is iedere Opdrachtgever tegenover CAS hoofdelijk aansprakelijk voor de behoorlijke en tijdige nakoming van de verplichtingen van die Opdrachtgevers uit hoofde van die Overeenkomst van opdracht.

ARTIKEL 5 PROGRAMMATUUR; GEBRUIKSRECHT
a) CAS verleent aan Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de Programmatuur te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van opdracht.
b) Het gebruiksrecht omvat het gebruik van de standaard in de Programmatuur aanwezige functionaliteiten zoals omschreven in de gebruikersdocumentatie van de Programmatuur. Bij het afschreiden van het overeengekomen scanvolume, kan het scanvolume tegen meerprijs worden aangepast. Indien anders worden meer scans pro rato doorbelast aan opdrachtgever.
c) De Programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend binnen haar eigen organisatie worden gebruikt. Het gebruiksrecht is beperkt tot het aantal Gebruikers.
d) Opdrachtgever is gehouden de Programmatuur uitsluitend te gebruiken op de door CAS goedgekeurde computersystemen en locaties.
e) Het Gebruik en gebruiksrecht is op geen enkele wijze overdraagbaar, ook niet aan verwante ondernemingen, zoals een moeder-, of dochtervennootschap, tenzij op basis van schriftelijke goedkeuring van de desbetreffende voorwaarden door CAS.

ARTIKEL 6 VERANTWOORDELIJKHEID MET BETREKKING TOT SPECIFICATIES
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de computersystemen en infrastructuur bij Opdrachtgever blijvend voldoen aan de overeengekomen specificaties.

ARTIKEL 7 LEVERING EN MOGELIJKE ACCEPTATIETEST
a) Opdrachtgever aanvaardt de Programmatuur in de staat zoals deze door CAS ter beschikking wordt gesteld.
b) Opdrachtgever heeft de keus om een acceptatietest te laten uitvoeren. Indien Opdrachtgever daarvoor kiest en CAS verzoekt om de acceptatietest geheel of gedeeltelijk te verzorgen, zullen Partijen daarvoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

ARTIKEL 8 GARANTIE
a) Gedurende een periode van 4 (vier) maanden na aflevering, zal CAS naar beste vermogen eventuele Gebreken in de Programmatuur herstellen, onder de voorwaarde dat deze binnen de hiervoor genoemde periode schriftelijk en gedetailleerd omschreven bij CAS zijn gemeld.
b) CAS kan niet garanderen dat de Programmatuur altijd zonder onderbrekingen of Gebreken zal werken of dat alle Gebreken zullen worden hersteld, maar zal zich daartoe telkens tot het uiterste inspannen.
c) Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantieverplichting.
d) Herstel zal geschieden op een door CAS te bepalen locatie, na overleg met Opdrachtgever.
e) CAS is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de Programmatuur aan te wenden.
f) Na afloop van de in dit artikel genoemde garantieperiode kan CAS eventuele Gebreken herstellen conform de overeengekomen onderhoudsvoorwaarden.

ARTIKEL 9 UITZONDERING HERSTELPLICHT GEBREKEN
a) CAS is zowel tijdens als na de garantieperiode niet verplicht tot herstel van Gebreken in voornoemde garantieperiode, voor zover voortvloeiend uit:
van buiten komende extreme oorzaken zoals natuurrampen;
onzorgvuldig handelen of nalaten door Opdrachtgever;
verkeerd gebruik van de Programmatuur dan wel gebruik van de Programmatuur voor een doel waarvoor de Programmatuur niet is bestemd;
door Opdrachtgever gemaakte verbindingen met systemen die niet door CAS zijn goedgekeurd;
door Opdrachtgever, zonder overleg met CAS, aangebrachte wijzigingen in de infrastructuur na de installatie dan wel na levering van de Programmatuur;
door Opdrachtgever of in opdracht van Opdrachtgever door derden zonder schriftelijke toestemming van CAS aangebrachte wijzigingen, veranderingen en/of aanpassingen in de Programmatuur, anders dan in het kader van het herstellen van fouten.
b) In al deze gevallen is CAS bereid tegen aanvullende vergoeding, conform de overeengekomen prijzen en tarieven, voor herstel van de desbetreffende Gebreken zorg te dragen.

ARTIKEL 10 BACK-UP
Opdrachtgever verbindt zich jegens CAS om met betrekking tot de (gegevens)bestanden en Programmatuur regelmatig back-up-procedures uit te voeren conform de in de branche gebruikelijke standaarden en op dusdanige wijze dat herstel met minimale inspanning tot de mogelijkheden behoort.

ARTIKEL 11 PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING
a) De prijzen en tarieven staan vermeld in de door Partijen overeengekomen en ondertekende offerte.
b) Alle door Opdrachtgever aan CAS verzochte extra werkzaamheden en activiteiten die niet expliciet in de Overeenkomst met Bijlagen is opgenomen, kunnen door CAS tegen aanvullende vergoeding bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. CAS zal te allen tijde Opdrachtgever duidelijk en zo mogelijk vooraf berichten als er sprake is van meerwerk, Facturatie van meerwerk zal eerst plaatsvinden na akkoord van Opdrachtgever.
c) De prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
d) De vergoeding voor onderhoud wordt steeds per kalenderjaar gefactureerd en dient op voorhand te worden voldaan. De overeengekomen jaarlijkse onderhoudskosten worden verhoogd indien de Programmatuur wordt uitgebreid of aangepast.
e) CAS heeft het recht de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen als gevolg van indexatie.
f) Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
g) Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na sommatie betaling uitblijft, zal Opdrachtgever verder gehouden zijn tot betaling van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die CAS dient te maken ter incasso van de vordering.

ARTIKEL 12 ONDERHOUD
CAS zal het overeengekomen onderhoud uitvoeren conform de volgende voorwaarden:
a) CAS zal zich naar beste kunnen inspannen om het onderhoud met zorg uit te voeren.
b) Het onderhoud omvat het herstellen van Gebreken, het beschikbaar stellen van nieuwe Releases van de Programmatuur alsmede ondersteuning bij gebruik van de Programmatuur.
c) Opdrachtgever, meer in het bijzonder haar Coördinator, zal eventuele Gebreken altijd zo spoedig en gedetailleerd mogelijk bij de helpdesk van CAS melden, via e-mail (support@CASqc.nl) dan wel een andere emailaccount respectievelijk telefoonnummer als door CAS aan Opdrachtgever bekendgemaakt.
d) Nadat een Gebrek is gemeld, zal CAS zo spoedig mogelijk met de herstelwerkzaamheden starten, zulks naar het professioneel inzicht van CAS en in goed overleg met Opdrachtgever.
e) Herstelwerkzaamheden, welke redelijkerwijs niet anders dan bij Opdrachtgever kunnen worden verricht, zullen op locatie van Opdrachtgever worden uitgevoerd. CAS zal in dat geval reis- en verblijfkosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.
f) Voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever buiten Werkdagen en Kantooruren dienen te worden uitgevoerd, zal CAS extra kosten in rekening brengen.
g) Indien Gebreken niet door de Programmatuur worden veroorzaakt, dan is CAS na akkoord van Opdrachtgever gerechtigd de verrichte werkzaamheden tegen de dan geldende prijzen en tarieven aan Opdrachtgever te factureren.
h) CAS brengt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte indien een nieuwe Release of Versie van de Programmatuur wordt vrijgegeven. Opdrachtgever kan vervolgens aangeven of zij gebruik wenst te maken van deze nieuwe Release of Versie. Administratie-, verzend- en implementatiekosten van een nieuwe Release of Versie worden aanvullend door CAS bij Opdrachtgever op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
i) Indien CAS het onderhoud op een voorgaande Versie of Release beëindigt, zal zij Opdrachtgever daarvan tijdig van te voren schriftelijk in kennis stellen.
j) Opdrachtgever kan wensen voor aanpassingen van de Programmatuur kenbaar maken bij CAS. Inzake het eventueel implementeren van die wensen in een volgende Release of Versie, zullen Partijen in goed overleg tot besluitvorming komen.
k) De ondersteuning van CAS houdt in: telefonische assistentie van de Coördinator(en) bij gebruik van de Programmatuur. Ondersteuning kan tevens plaatsvinden door middel van remote support. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van algemeen in de branche gebruikelijke standaarden. Beide Partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen apparatuur om deze verbinding mogelijk te maken.
l) CAS zal iedere melding met daarbij behorende prioriteit en status registreren. Partijen bepalen in onderling overleg de prioriteit van een melding. CAS zal de voortgang van de actiepunten naar aanleiding van meldingen bewaken.
algemene voorwaarden | CAS Quality Control B.V.
Pagina 2 / 2

ARTIKEL 13 COÖRDINATOREN
a) Opdrachtgever zal één Coördinator aanwijzen ten behoeve van de communicatie met CAS voor het uitvoeren van het onderhoud. Daarnaast zal Opdrachtgever een plaatsvervangend Coördinator aanwijzen. Voor een optimale samenwerking tussen Partijen en goed begrip van de technische materie, zullen de Coördinatoren de overeengekomen opleidingen volgen. Additionele opleiding en training zal aanvullend in rekening worden gebracht.
b) De Coördinatoren zullen indien het onderhoud plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, beschikbaar zijn tijdens de uitvoering van het onderhoud door CAS.
c) Gegeven de impact van daadwerkelijke wijzigingen, kan de Coördinator alleen wijzigingen aanbrengen in de Programmatuur na overleg met en goedkeuring van CAS.
d) De Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de interne ondersteuning van de Gebruikers van de Programmatuur bij Opdrachtgever.

ARTIKEL 14 MEDEWERKING OPDRACHTGEVER
a) Opdrachtgever zal CAS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke en relevante gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen en een zelfde verplichting rust op CAS jegens Opdrachtgever.
b) Indien Opdrachtgever ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden gegevens of bestanden aanlevert bij CAS, zullen deze in kopie worden aangeleverd. Originele gegevens of originele bestanden blijven te allen tijde in het bezit van Opdrachtgever en Opdrachtgever blijft ter zake verantwoordelijk en aansprakelijk.
c) Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan CAS ter beschikking worden gesteld of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, kan CAS genoodzaakt zijn de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 15 DERDEN
a) Het is CAS toegestaan derden bij de uitvoering van haar werkzaamheden in te zetten, waarbij CAS ten opzichte van Opdrachtgever verantwoordelijk blijft, tenzij anders overeengekomen.
b) Het is CAS toegestaan bij de vervulling van een opdracht betrokken medewerkers te vervangen.
De door CAS genoemde termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan CAS bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtgever en CAS zo spoedig mogelijk in overleg treden gericht op een wederzijds bevredigende oplossing.

ARTIKEL 16 GEHEIMHOUDING
a) Elke Partij staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangen informatie vertrouwelijk zal worden behandeld, inclusief de inhoud van de Overeenkomst, tenzij op basis van de wet openbaarmaking vereist zou zijn.
b) In geval van schending van deze bepaling is de overtredende Partij jegens de andere Partij een direct opeisbare boete van € 5.000,- verschuldigd, onverminderd de schadeaanspraken van laatstgenoemde Partij.

ARTIKEL 17 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
a) Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, (gebruikers)documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten exclusief bij CAS, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
b) Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent intellectuele en industriële eigendomsrechten uit Programmatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

ARTIKEL 18 PRIVACY / BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
a) Voor zover de Overeenkomst verwerking van de persoonsgegevens door CAS met zich meebrengt, fungeert CAS hierbij als bewerker.
b) Partijen zullen zich houden aan alle op hun rustende wettelijke verplichtingen met betrekking tot privacy en persoonsgegevens.
c) CAS zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsgegevens zorg dragen.

ARTIKEL 19 RISICO-OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever zijn gebracht.

ARTIKEL 20 BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
a) De totale aansprakelijkheid van CAS jegens de Opdrachtgever voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan het door de Opdrachtgever aan CAS in de 12 (twaalf) maanden voorafgaande aan het schade toebrengend feit uit hoofde van de Overeenkomst betaalde bedrag.
b) CAS is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte en gevolg schade, daaronder begrepen winstderving, verlies van gegevens, (schade-)vorderingen van derden, gemiste opbrengsten of besparingen of andere indirecte schade of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met het niet nakomen van enige verplichting van CAS, dan wel enig onrechtmatig handelen.
c) Opdrachtgever vrijwaart CAS voor eventuele aanspraken van derden.
d) De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van CAS. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de werking van de Programmatuur.

ARTIKEL 21 OVERMACHT
a) In geval van overmacht van één van de Partijen zullen de verplichtingen worden opgeschort zolang de overmacht toestand voortduurt.
b) Indien de overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen, tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Wat reeds conform de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

ARTIKEL 22 BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst direct te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven, onverminderde de schadeaanspraken van de ontbindende Partij, indien:
• de andere Partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van een of meer wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
• aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd.

ARTIKEL 23 BIJLAGEN
In geval van eventuele strijdigheid tussen bepaalde voorwaarden in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

ARTIKEL 24 CONVERSIE EN UITLEG
a) Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend blijkt te zijn, worden tussen CAS en Opdrachtgever vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
b) De titels en hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

ARTIKEL 25 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
a) Op iedere relatie en iedere verbintenis tussen CAS en Opdrachtgever waaronder iedere Overeenkomst van opdracht tussen CAS en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter, onverminderd de bevoegdheid van CAS om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.

ARTIKEL 26 OVERIGE BEPALINGEN
a) Het is Partijen niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, aan een derde over te dragen.
b) Bepalingen betreffende intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, overmacht, vertrouwelijkheid, betaling en geschillenbeslechting blijven ook na het einde van de Overeenkomst van toepassing.
c) Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van de Overeenkomt tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
d) Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door rechtsgeldige vertegenwoordigers van Opdrachtgever en CAS zijn overeengekomen.
e) Voor zover Partijen worden geconfronteerd met niet in de Overeenkomst geregelde kwesties, zullen zij dergelijke kwesties in goed overleg bespreken en zich ervoor inspannen om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen.